HOVEDAFDELING

Korup, den 26 april 2017

Hermed indkaldes til

Ekstraordinær generalforsamling

 I Korup Idrætsforenings Hovedafdeling

tirsdag den 30 maj 2017 kl. 19.00

i Lærerværelset på Korup Skole.

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Forslag om vedtægtsændringer fremsat på ordinær generalforsamling (se nedenfor)
 4. Valg af kasserer (for 1 år)
 5. Valg af formand (for 2 år)
 6. Valg af sekretær (for 2 år)
 7. Valg af næstformand (for 1 år)
 8. Valg af suppleant til forretningsudvalg (for 1 år)
 9. Eventuelt

 

Begrundelse: På den ordinære generalforsamling blev der under indkomne forslag behandlet flg. forslag til ændring af vedtægternes § 5:

Medlemmer, der bestrider bestyrelsesposter i en afdelingsbestyrelse, kan ikke sidde i Forretningsudvalget.

Denne tekst blev foreslået ændret til:

Medlemmer, der bestrider bestyrelsesposter i en afdelingsbestyrelse eller i KKIC’s bestyrelse kan ikke sidde i Forretningsudvalget.

 

Redegørelse fra forslagsstilleren:

Den oprindelige tekst sikrede, at der ikke kunne være eller der ikke kunne skabes mistanke om optimering af særinteresse for en enkelt afdeling.

Dette forhold er stadig gældende og bør udvides til også at omfatte andre bestyrelser, som har indflydelse på KIF`s drift, og forholdet er mere aktuelt nu, hvor foreningens tegningsregler ændres.

 

Ved afstemningen blandt de 30 delegerede blev der afgivet 30 stemmer, der fordelte sig således, at der var 18 stemmer for og 12 stemmer imod forslaget, der herefter blev erklæret for vedtaget.

Dette var en procedurefejl, idet det fremgår af vedtægternes § 10, at ”mindst 3/4 af de afgivne stemmer skal være for forslaget”. Der manglede således 5 stemmer for at forslaget kunne blive vedtaget.

 

Uddrag af vedtægternes § 8  (vedtægter af 14.03.17)

 • Generalforsamlingen er åben for alle medlemmer og for alle underafdelingernes medlemmer.
 • Generalforsamlingen foregår som en delegeret forsamling.
 • Stemmeberettigede er hovedbestyrelsen og delegerede udpeget af den enkelte afdeling med 1 delegeret pr. påbegyndt 100 medlemmer af afdelingen.
 • De delegerede skal anmeldes til Hovedbestyrelsen v/Hanne Hansen,

ha-hansen@kalnet.dk senest 3 dage før generalforsamlingen.

 • Den delegerede skal være fyldt 15 år, være medlem af en underafdeling og ikke være i kontingentrestance.

 

Delegerede

Afdeling Medlemstal 01.10.16 Delegerede inkl. formand på baggrund af medlemstal
Badminton 158 3
Bordtennis 44 2
Fodbold 284 4
Gymnastik/Atletik 464 6
Håndbold 121 3
Cykelmotion 65 2
Løbemotion 63 2
Tennis 67 2

 

 

På Korup Idrætsforenings vegne:

 

Anne Grethe Sø Jensen                Palle Søderholm               Ole Bentsen Hansen

Formand Gymnastik/Atletik        Formand Cykelmotion       Formand løbemotion

 

Thomas Christensen                    Niels Jacobsen                  Rebekka Klaris

Formand Bordtennis                   Formand Badminton          Formand Fodbold

 

Hanne Hansen                             Anette Flintau

Formand Håndbold                     Formand Tennis


Billeder af aktiviteter på Jubilæumsdagen