HOVEDAFDELING

Korup Idrætsforening – Hovedafdelingen

Referat fra Hovedafdelingens ordinære generalforsamling tirsdag 13. marts 2018 kl. 19.00

Dagsorden i henhold til hovedforeningens vedtægter § 8:

1. Valg af dirigent og referent.
Jens Sørensen blev foreslået som dirigent og valgt.
Dirigenten takkede for valget og kunne konstatere at formalia for indkaldelsen var overholdt, hvorefter han gennemgik dagsordenen.

Jørgen Winther blev foreslået som referent og valgt.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Dirigenten gav ordet til formand Arne Bertelsen, der aflagde bestyrelsens beretning:

Året 2017 startede ikke så godt efter sidste generalforsamling.
Der var kommet 5 forslag frem, som kom til afstemning på generalforsamlingen fra medlemmer, alle forslag var fremsendt i sidste øjeblik, hvilket gav lidt uro i forsamlingen.
Alle sammen forslag som havde noget med økonomi omkring udearealer, Street park og Multibanen, vedtægter og forhold omkring besættelsen af udvalg contra hovedbestyrelsen.
Ved afstemningen af disse forslag overså man imidlertid den passus, at der er i vedtægterne står omkring antallet af stemmeberettige, antal fremmødte godkendte delegerede osv.
Der måtte så en ekstra ordinær generalforsamling til, som blev afholdt d 30. maj 2017.
Her blev forslagene nedstemt.
Kasseren har dog valgt at fastholde sit udsagn ved at gå af på valget i dag.
Året i 2017 har vi ved de 5 afholdte møder arbejdet med de enkelte foreninger tiltag ved stævner og turneringer, de kommende tiltag i hallen, afklaring indbyrdes omkring afvikling af stævner, afklaring fra KKIC, omkring indkøb af div. til hallen, planer omkring udbygning af hallen og andet omkring den daglige gang i hallen.
Det vil jeg ikke kede jer mere med her.
Jeg vil hellere tale om hvad de enkelte afdelinger har gang i.

Afdelingerne.
Håndbold:
Afslutning for den forrige sæson blev holdt d. 25. april.
Der har været ungdomshold afsted til Cup I Flensborg.
U 14piger B- finale tabt, U 12 piger B finale tabt.
Formanden blev lykkelig gift d 3. juni, med bryllup i Korup Kirke..
Dameholdet var udklædt, se foto´s i Impuls august 2017.
Ny sæson for 2017- 2018 var som sædvanlig med opstart for seniorer Vejlecup.
Korup IF håndbold har i dag et senior hold i serie 2 herre, der spiller med om oprykning og damer serie 1.
Et ældre dame serie 4 og et herre senior serie 3 hold.
Sæsonen nu går på held, der holdes en stor afslutning d. 24 marts i Korup Hallen med afsluttende spisning, over 125 er tilmeldt.
Har generalforsamling d 4. april. Ikke planer om de store ændringer.

Badminton:
Har ikke mange indlæg i Impuls, bruger meget hjemmesiden som oplysning om hvad der sker.
Har generalforsamling d. 20. marts, er steget fra 158 medlemmer i 2016 til 202 medlemmer i 2017.
1. holdet er stadig med øverst i nedrykningsspillet.
Har fået ny klubdragt, har et 1. og 2. hold samt +40, + 50 og + 60 hold, samt ungdom U 11 og U – 13, afholder klubturnering 14. april 2017.

Bordtennis:
49 medlemmer pr. 01.10.2017
Træning tirsdag og torsdag, slagstyrke 60 har desuden 13:30 til 16:00 torsdag.
Opfordrer flere gange i Impuls til at møde op.
Har holdt bordtennis skole d. 15. august med 5 trænere, 40 spillere for ungdom.
Har fået ny træner til ungdom.
Generalforsamling d. 4. april.

Fodbold:
1.holdet er pt. i serie 2, blev taberdømt, dvs. begge hold uden point i en kamp der endte i slagsmål med Iransk Forening, klubben der senere blev opløst.
Har nu lagt ungdom sammen med Ubberud og har fået et fælles logo på nyt tøj.
Har holdt fodbold skole i sommeren 2017, med 55 børn med bl. a. Carsten Detlevfsen som træner. (tidl. spiller i OB med på holdet der slog Real Madrid i 1994)
Har holdt pigeraketten d. 23. maj 2017 med 65 piger fra 0 – 3 klasse.
Medlemmer pt. 280.
Har i 2017 mistet er af de gamle i klubben nemlig Finn Verner.
Udsat generalforsamling, på grund af sygdom.
Ny dato er endnu ikke fastlagt.

Cykelmotion:
Nedgang i medlemstal er nu 51 mod tidl. 65.
Har været på flere ture, bl. a. kan nævnes en tur til Østrig med 13 racercykler, 170 km. med 3500 højdemeter, det er meget.
Har været en tur i Sydfrankrig hen over Pyrenæerne , Coast to Coast 5 mand i 7 dage 860 km, 18 navngivne bjerge, 36 timer sammenlagt på cykel, 1900 højde meter, så det er ikke for amatørdrenge.
Ny sæson, ny klubdragt.
Har generalforsamling d 15 marts. Ikke de store ændringer her.

Gymnastik:
Største afdeling med 413 medlemmer.
Har i 2017 afholdt de to store stævner, først d. 25. marts med 17 hold, dagen efter DGI stævne med 1300 gymnaster, 720 tilskuere, har i 2017 har 25 forskellige hold kørende , søger stadig instruktører.
Har i den kommende sæson planer om 24 hold, med 19 hjælpeinstruktører.
Har hold fra 1½ år til 17 år.
Har i vinter haft skitræning, udendørs fitness og anden udendørs aktivitet.
Hvis I vil se mere er der i denne weekend igen det store opvisning med program i Impuls for februar.
Har holdt generalforsamling. Ændringer er små.

Løbemotion:
Har i 2017 holdt Korup ½ Marathon for 27 gang.
370 løbere fordelt på 252 på ½ Marathon, 69 på kvart og 49 minimarathon.
Lidt nedgang i tilmeldinger til dette traditionelle løb.
Svært at trække nye til dette løb, der afholdes ca. 1600 løb om året i DK.
Har holdt Trail løb i Holeskov, deltaget med 4 i Hamburg Marathon, 20 deltaget i Fjordagerløbet , 2 har deltaget i Cast to Coast i Nordjylland med 3900 deltagere, løb i 5 timer og 8 min.
Træningsløb fra leddet ved Enebærodde til Fyret og retur med 19 løbere, løb ca. 12 km.
Stort set samme antal medlemmer som sidste sæson..
Har løbet med andre klubber til juletræet på Flakhaven 13. dec.
Er med til løbet til Kronprinsens løb her til sommer.

Tennis:
Havde i 2017 klargøring af baner 22. – 23. april.
Første træning 29. april, træner fra april til oktober, er pt. 57 medlemmer.
Klubaften ved klubhuset d. 14. juni med fællesspisning.
Anlægget har to gange været udsat for hærværk og indbrud.
4 herrer har deltaget i et indendørsstævne i Marienlyst i 5. – 7. januar.
Åbner igen for baner medio april.
Har generalforsamling d 19 marts.

Andet:
KKIC har i 2017 igen stået for en stor fælles julefrokost i hallen. Man ændrede konceptet i 2017 til at omfatte/ be´ alle medlemmer og andre fra det lokale til at støtte op og se bort fra firmaer i området.
Det blev en moderat succes med ca. 150 tilmeldte, et knap så stort band og en DJ.
Vi har i Hovedbestyrelse evalueret på denne frokost og kommet frem til at det gerne må fortsætte, med fokus på maden, kvalitet og pris og måske et lidt billigere band.
”Fordeling af haltimer er nu på plads.”
Der er imidlertid opstået et problem for gymnastik da man fra skolens side har planer om at lave en ombygning af den gl. gymnastiksal.
Den bruger gymnastik i ugen 4 hverdage + om lørdagen.
Vi har også prøvet at koordinere de forskellige aktiviteter og de arrangementer i hallen som er foregået i samarbejde med centerlederen.
Som I har hørt ved min gennemgang har ikke alle afdelinger afholdt generalforsamlinger endnu. Så man har da mulighed for at deltage, hvis man ønsker at høre nærmere om hvad der sker.
Et andet tiltag vi så småt begynder at arbejde på er et fælles arrangement d. 18. august ude på banerne og i hallen.
Alle afdelinger deltager med et indslag som passer til afdelingen og det er planen indtil andet er fastlagt at der grilles, hygges og mange muligheder for udfoldelse på selve dagen.
Så husk d. 18. august.

IMPULS:
Det er fortsat mig der står for at indtegne nye sponsorer til bladet.
I alt er der 35 annoncører i bladet.
I 2018 har vi valgt at bladet kun udkommer 4 gange, det skulle så til gængæld bevirke at bladet skulle kunne give et lille overskud eller som minimum løbe rundt.
Det er kommet et par nye annoncører til og nogle er stoppet.
Jeg har en forventning om, at vi igen kommer op på ca. 40 annoncører.
Det er stadig Erling der står for at samle de indslag der kommer fra afdelingerne, Gitte og Henrik står for gennemlæsning og korrektur før det hele går til trykning.
Impuls er stadig et godt værktøj for afdelingerne, at vise hvilke aktiviteter der kommer til at ske og for KKIC er der mulighed for at vise nogle tiltag som sker som enten fælles arrangementer eller enkelte tiltag i hallenerne i dagligdagen.
I kan altid læse Impuls på hjemmesiden, Korupportalen.
Det næste blad udkommer sidst i april.
Det er fortsat min tro at de nye tilflyttere, der kommer til området eller har planer om at bosætte sig her, får et godt indtryk af KIF gennem bladet.

Plan for det kommende år:
Det er mit ønske, at vi fremover skal have en forening med mange forskellige aktiviteter.
For 2018 og fremefter vil vi forhåbentlig kunne se en fremgang i de forskellige afdelinger.
Det er dog stadig et problem med hjælpere, trænere og andre der vil tage et nap i enten bestyrelse eller som aktiv hjælper i sporten.
KIF Academy som er et samarbejde mellem skole og sportsklubber i området, er i gangsat i 2016. Det er vist indtil videre kun udmøntet sig i nogle få hjælpere til gymnastik og håndbold.
Udbygning af KKIC vil vi også skulle kigge på i den kommende tid.
Med input omkring udbygning og udnyttelse af de enkelte rum og behov efter den enkelte bruger og afdeling.

Derudover skal vi i hovedbestyrelsen selvfølgelig fortsætte med at være det bindeled afdelingerne imellem, for det fortsatte gode samarbejde.
Med håbet om et godt møde her i aften vil jeg hermed slutte.

Formandens beretning blev godkendt.

3. Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse.
Regnskabet blev fremlagt med kommentarer til enkelte punkter.
Regnskabet blev godkendt.

4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse.
Budget blev fremlagt med ledsagende kommentarer.
Budget blev godkendt.

5. Fastsættelse af kontingent.
Uændret, kr. 30,00 pr. medlem.

6. Behandling af indkomne forslag.
Ingen.

7. Valg af formand og sekretær (i ulige år)

8. Valg af næstformand og kasserer (i lige år)
Valg af næstformand. På valg er Brian Dansbo, som modtager genvalg, blev valgt.

Inden valg af kasserer, præsenterede Hans Peder sig som bankmand i 46 år og har nu bedre tid og har derfor tilbudt sig som kasserer.

Valg af kasserer. Leif Sigvardt, som ikke modtager genvalg.
Hans Peder Hansen blev foreslået og blev valgt.

9. Valg af suppleant til forretningsudvalget.
På valg er Michael Kristensen, som modtager genvalg og blev valgt.

10. Valg af revisor.
På valg er Jens Møller Sørensen, som modtager genvalg og blev valgt.

Valg af revisorsuppleant.
På valg er Harry Jensen, som modtager genvalg og blev valgt.

11. Eventuelt.
Torben Treldal opfordrede til at lægge et mere detaljeret referat af bestyrelsesmøder ud på KIF hjemmeside.
Bitten Sigvardt, mente at det var nok med referat af generalforsamlingen.
Jens Sørensen mente referater fra bestyrelsesmødet var OK detaljeret.
Torben Treldal mente, at det var begrænset, hvad der skete på møderne.
Brian Dansbo mente, at oplysninger fra bestyrelsesmøder kunne ske ved en leder i IMPULS.
Jørgen Winther gjorde opmærksom på at, hvis referaterne skulle være mere detaljeret, skulle der nok findes en anden sekretær.

Hanne Hansen oplyste, at KTFF og KIF Forældreforeningen Fodbold arrangerer byfest 25. – 27. maj 2018.

Referent: Jørgen Winther Dirigent: Jens Sørensen