HOVEDAFDELING

 Korup Idrætsforening – Hovedafdelingen

 

Indkaldelse til Hovedafdelingens ordinære generalforsamling 2019.

 

Der afholdes ordinær generalforsamling mandag d. 11. marts 2019  kl. 19.00. Generalforsamlingen afholdes i Korup skoles lærerværelse.

 

Dagsorden i henhold til hovedafdelingens vedtægter § 8:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 3. Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse.
 4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse.
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Behandling af indkomne forslag.
 7. Valg af formand og sekretær (i ulige år)

På valg er Arne Bertelsen, som modtager genvalg.

På valg er Jørgen Winther, som modtager genvalg.

 1. Valg af næstformand og kasserer (i lige år)
 2. Valg af suppleant til forretningsudvalget. På valg er Michael Kristensen, som modtager genvalg.                                                                                                   
 3. Valg af revisor                             På valg er Lars Willemar, som modtager genvalg.
  Valg af revisorsuppleant.             På valg er Harry Jensen, som modtager genvalg
 4. Eventuelt.

 

Uddrag af vedtægternes § 8:

  • Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.
  • Generalforsamlingen er åben for alle medlemmer og for alle underafdelingernes medlemmer..
  • Generalforsamlingen foregår som en delegeret forsamling.
  • Stemmeberettigede er hovedbestyrelsen og delegerede udpeget af den enkelte afdeling med 1 delegeret pr. påbegyndt 100 medlemmer af afdelingen.
  • De delegerede skal anmeldes til hovedbestyrelsen senest 3 dage før generalforsamlingen.
  • Den delegerede skal være fyldt 15 år, være medlem af en underafdeling og må ikke være i kontingentrestance.

 

Der henvises i øvrigt til vedtægterne på foreningens hjemmeside – www.korup-if.dk