HOVEDAFDELING

Korup Idrætsforening – Hovedafdelingen

Referat fra Hovedafdelingens ordinære generalforsamling torsdag 09. september 2021 kl. 19.00

Dagsorden i henhold til hovedforeningens vedtægter § 8:

 

  1. Valg af dirigent og referent.

Brian Dansbo blev foreslået som dirigent og valgt.

Dirigenten takkede for valget og kunne konstatere at formalia for indkaldelsen kunne godkendes, hvorefter han gennemgik dagsordenen.

 

Jørgen Winther blev foreslået som referent og valgt.

 

  1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

Dirigenten gav ordet til formand Arne Bertelsen, der aflagde bestyrelsens beretning:

 

Velkommen til alle sammen.

Dejligt og ser jer alle til dagens generalforsamling.

Så er det heldigvis igen muligt at samles til generalforsamling.

Alle afdelinger har igennem de sidste 1½ år været igennem en hård periode med manglende mulighed for at samles og for at dyrke den sport som alle ønsker.

Det var været en hård tid og det har kostet medlemmer.

Nu kan vi så efter 1½ år forhåbentlig komme i gang igen med alle aktiviteter.

Vi har siden den seneste GF i KIF holdt 3 møder. ( + et møde før denne GF)

Vores møde ved jul med efterfølgende julefrokost  blev selvfølgelig også aflyst.

I den tid hallerne har været lukket ned, har man fra KKC fået malet og renoveret nogle ting og fået rengjort.

Diverse om- og tilbygninger er nu afsluttet og der er igen næsten fuld aktivitet.

Det er mit håb at man fremover kan fremvise en pæn rengjort hal og omklædning til de gæster og idrætsudøvere der kommer til Korup.

Jeg vil nu kort referere hvad der er sket i de seneste 1½ år i de forskellige afd.

 

Afdelingerne. (taget i rækkefølge efter antal medlemmer)

 

Gymnastik:

Har holdt generalforsamling og alle i bestyrelsen modtog genvalg.

De er 9 i bestyrelsen og har 42 instruktører til at udføre det det hele handler om nemlig bevægelse.

De to store stævner har to gange været lukket ned på grund af Covid 19

Programmet for sæson sept. 2021 – marts 2022 kan ses i Impuls August udgave.

Det er nu udvidet med flere Dance arter fra de helt små til Line dans for de ældste.

Nyt i 2021 er Cross Dance som er en kombination af dans og cross fit med ny instruktør.

 

Fodbold:

Fodbolden fik i 2019 en ny kasserer.

De har renoveret bander omkring ringbanen og har været behjælpelig med gymnastikken for at få fjernet de gl. redskaber fra atletik som stod ved ringbanen.

Der har været afhold fodbold skole her i 2021 med Dennis Andersen og Anders Jacobsen som tovholder.

Der er nu opstartet et nyt pigehold og et damesenior hold op i 2021.

Der er pt. Nu blot 2 herre senior hold, hvor det bedste er i serie 2.

Ungdomsårene arbejder siden 2017 sammen med Ubberud og det kører godt og der er flere tilmeldinger til de sammenbragte hold, der skiftevis træner og spiller i Korup og Ubberud.

Har selvfølgelig måttet aflyse indestævnet i 2021.

Generalforsamling blev udskudt fra foråret, men er nu afhold her d. 26. august, hvor der er valgt en ny formand.

 

Badminton:

Kom i gang igen i 2020 i august med ca. 25 spillere senior, træner mandag og onsdag

Ungdom kom i gang en uge senere i 2020.

Har nu fast flexifjer på som er for spillere mellem 20 – 60 år der blot vil spille badminton uden egentlig turnering og det er stadig en succes.

Her spiller man blot med de som er fremmødt og uden fast makker.

For de helt små har man startet Miniton op, hvor de spiller med en forældre. Der er  træner en gang pr. måned.

Badminton fik aflyst de sidste kampe i 2020 pga. Covid 19

Startede op i den forrige sæson med ny træner Michael Jensen

 

Håndbold:

Afholdt sin generalforsamling i august 2020, hvor man fik en ny kasserer Erik Moes som er en tidl. kending af bestyrelsen, nemlig tidl. formand.

Håndbold fik sine sidste kampe i forråret 2020 aflyst så der blev ikke nogen sæsonafslutning, den holdt man så efter ferien.

De planlagte stævner ved Grænse cup og andre blev også aflyst.

Man fortsætter det nye tiltag i form af Håndbold fitness med stor succes om torsdagen.

Ungdom står med en lille fremgang for de helt små, man prøver igen med forældre barn håndbold for de 3 – 5 år.

Håndbold mangler som andre afdelinger hjælpere til trænere.

Uændret bestyrelse her ved sidste GF.

 

Løbemotion:

Har nu besluttet at det er slut med ½ Marathon i Korup.

Det skyldes dels et lavt antal tilmeldte og at løberne foretrækker andre ruter der knapt er så kuperede som dem vi har omkring os her.

I vinter var man vært for en afdeling af DM i Cross løb i Hole skov med næste 100 deltager.

Et andet løb hvor man selv deltog var i sommers en tur til Enebær Odde, hvor der er to ruter på hhv. 6 km og 10 km.

Man starter typisk som 6 årig med at løbe i klub og den ældste er i dag 77 år.

Løberne inddeles i 4 grupper:

Begyndere der løber 2 – 3 km, Lidt øvede ca. 5 km og øvede løber 10 km eller mere.

Walkere     deles op i flere grupper og vælger ruter af forskellige længder.

 

Bordtennis:

Nogle gik alternativ til værks da Covid 19 lukkede fælles træning ned.

I en carport ved Harry blev der spillet bordtennis fra april 2020

Har i foråret afholdt en afdeling af et landsdækkende stævne, hvor den afsluttende turnering foregik i Århus

Slagstyrke 60+ deltager ved forskellige stævner rundt omkring og træner i kælderen under skolen mand og torsdag.

Der er god fremgang at spore i de ældste´s rækker.

Man har fået bevilget kr. 17.750,- af DGI, som man har brugt på en ny robot, så der nu er to, samt en ny affugter til rummet i kælderen.

Der er pt. 4 senior hold og der er to trænere til ungdomsholdene.

 

Tennis:

Startede sæsonen 2020 op i maj, lidt senere end ellers.

Har igennem den sidste vinter haft hærværk ved skuret og på banerne.

Har i denne sæson haft stor succes med Ladies only, som nu også er med i en turnering

Har holdt generalforsamling i august 2020 uden de store ændringer.

 

 

Cykelmotion:

Har været en tur med overnatning ved Gråsten.

I juni 2020 ved Gardasøen med hustruer.

Har i foråret været en tur i Harzen og i juni 2021 ved Silkeborg, hvor de boede i et sommerhus.

Ved Silkeborg var man på en tur på 82 km og kørte 1300 højde meter.

Har deltaget i Fyn Rundt.

Man cykler ud fra KKIC hver tirsdag og torsdag og kører også tur om søndagen.

Man bliver delt op i 3 grupper, alt efter hvilket tempo man mener at kunne bestride.

Antal medlemmer er stort set uændret.

 

Andet:

Som I har hørt ved min gennemgang har stort set alle afdelinger har afholdt generalforsamlinger her i 2021, så hvis man ønsker at hører nærmere for hvad der sker må det læses i næste udgave af Impuls.

 

IMPULS:

Efter at jeg nu stopper er det også slut for mit vedkommende med at tegne annoncer til Impuls.

Det bliver så den fremtidige hovedbestyrelse der skal finde en løsning på, hvad der skal ske med bladet.

Erling der står for at redigerer og opsætte det der kommer fra afdelingerne, har tilbudt at overtage det arbejde også.

Impuls er stadig et godt værktøj for afdelingerne til at vise hvilke aktiviteter der kommer til at ske og for KKIC er der mulighed for at vise nogle tiltag som sker som enten fælles arrangementer, fælles spisninger mv. eller andre tiltag som sker i hallenerne i den kommende tid.

I kan altid læse Impuls på hjemmesiden, Korupportalen.

Det næste blad udkommer kommer i starten af oktober.

Der er deadline på onsdag d 15.

Det er fortsat min tro at nye tilflyttere der kommer til området eller har planer om at bosætte sig her, får et godt indtryk af KIF gennem bladet.

 

Med håbet om et godt møde her i aften vil jeg hermed slutte.

 

Formandens beretning blev godkendt.

 

  1. Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse.

Regnskabet blev fremlagt med kommentarer til enkelte punkter.

Regnskabet blev godkendt.

 

  1. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse.

Budget blev fremlagt med ledsagende kommentarer.

 

Budget blev godkendt.

 

  1. Fastsættelse af kontingent.

Uændret, kr. 40,00 pr. medlem.

 

  1. Behandling af indkomne forslag.

Ingen.

 

  1. Valg af formand og sekretær (i ulige år)

På valg er Arne Bertelsen, som ikke modtager genvalg.

Michael Anker blev foreslået og valgt.

På valg er Jørgen Winther, som ikke modtager genvalg.

Else Lysemose blev foreslået og valgt.

 

  1. Valg af næstformand og kasserer (i lige år)

Valg af næstformand.        Valg af næstformand for et år, da nuværende næstformand Michael Kristensen ønsker at træde ud af bestyrelsen.

Carsten Andersen blev foreslået og blev valgt.

 

  1. Valg af suppleant til forretningsudvalget.

Valg af suppleant.              Ingen blev valgt

 

  1. Valg af revisor.

Valg af revisor                    På valg er Jens Møller Sørensen, som modtager genvalg og blev valgt.

 

Valg af revisorsuppleant.

Valg af revisorsuppleant.    På valg er Harry Jensen, som modtager genvalg og blev valgt.

 

Brian: Partnerskabet for Korup består af repræsentanter for skolen og lokale foreninger.

Her igennem har KIF fået tildelt penge til følgende:

Færdiggørelse af minitennisbaner                                  kr. 50.000

Opdatering af område til materialeopbevaring

inklusiv nye skure til KKIC                                        kr. 450.000

Tilskud til realisering af idrætsanlæg, så som

Kunststofbane padletennis, beachbane,                      kr. 900.000

 

Anne Grethe: Boldbanden er et tilbud for 3 – 5 årige der får mulighed for at

prøve forskellige redskaber og idrætsgrene.

Børnene hjælpes gennem aktiviteterne af flere instruktører.

Der er 24  deltagere.

Deltagerprisen er kr. 250,00, som ubeskåret går til HB-KIF.

 

Christian:      Mente, at det skrift der er udsendt om tildeling af guldnål og hermed    æresmedlem og kontingentfri i KIF. Det burde ændres til kun at gælde den afdeling som har udnævnt et æresmedlem.

Fri entre til KIF-arrangementer, burde rettes til arrangementer i egen afdeling.

 

Bitten:           For æresmedlemmer skal der stadig betales kontingent til HB.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referent: Jørgen Winther                                               Dirigent:  Brian Dansbo