HOVEDAFDELING

Referat fra Hovedafdelingens ordinære generalforsamling onsdag 04. marts 2020 kl. 19.00

 

Dagsorden i henhold til hovedforeningens vedtægter § 8:

 

  1. Valg af dirigent og referent.

Brian Dansbo blev foreslået som dirigent og valgt.

Dirigenten takkede for valget og kunne konstatere at formalia for indkaldelsen kunne godkendes, hvorefter han gennemgik dagsordenen.

 

Jørgen Winther blev foreslået som referent og valgt.

 

  1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

Dirigenten gav ordet til formand Arne Bertelsen, der aflagde bestyrelsens beretning:

 

Velkommen til alle sammen.

Dejligt og ser jer alle til dagens generalforsamling.

Jeg vil kort gennemgå hvilke områder der har været til debat i året 2019 i Hovedbestyrelsen.

I året 2019 og lidt af 2020 har vi ved de 6 afholdte møder arbejdet med de enkelte foreningers tiltag vedr. stævner og turneringer, de kommende tiltag i hallen, afklaring indbyrdes omkring afvikling af stævner, oplysning fra KKIC omkring tiltag der sker i hallen, drøftet div. ombygninger og planer omkring nyt depotrum, nyt omklædning og indgang ved fitness og andet omkring den daglig gang i hallen og caféen.

Der er nu lavet en ny trappe ned til hal 1, hvor det gl. dommertårn var i sin tid og der er opsat en elevator til det tunge grej og udstyr som skal flyttes mellem hallerne.

Udenfor har vi fået renoveret multibanen, så den igen kan se pæn ud og den bruges også jævnligt ved flere lejligheder i det daglige.

Her deltog vi med 1/3 i hovedbestyrelsen med et beløb for dette arbejde.

I hallerne har der udover den daglige brug af afdelingerne været afholdt stævner i Badminton DM, der har været dansestævne og man har afholdt Loppemarked i hallerne.

Sidst, men ikke mindst en julefrokost for alle afdelinger, for de lokale sponsorer og andre borgere som ville være med til en fest afholdt fredag d. 22. november.

Joacim fra cafeen stod igen for maden et livligt band stod for musikken og til festen var der tilmeldt ca. 150 personer.

Dette forventes at blive en tilbagevendende begivenhed, som i fremtiden gerne skulle afvikles med over 200 medlemmer og borgere fra området.

Vi fra Hovedbestyrelsen bakker positivt op om dette arrangement.

Der har i den forløbne tid være klaget over manglende rengøring i hallerne, i omklædningsrum og især i nogle baderum.

Det er nu aftalt, at der efter div. ombygninger er afsluttet sker der en større rengøring af alle overflade i hallerne, højt som lavt og at der sættes ekstra ind omkring rengøring i omklædningsrum.

Specielt et af rummene trænger til at blive renoveret, det ser vi på senere her i foråret. (baderum mellem omklædning 9 og 10)

Det er mit håb at vi fremover kan fremvise en pæn og rengjort hal og omklædning til de gæster og idrætsudøvere der komme til Korup.

 

Afdelingerne. (taget i rækkefølge efter antal medlemmer)

Gymnastik:

Største afdeling med 485 medlemmer pr. oktober 2019.

Har i 2019 afholdt de to store stævner i marts med over 1200 deltagere.

Kom forbi den dag og se hvordan også andre gymnastikforeninger arbejder med de unge mennesker.

Har igen i været i skoven i dec. til skovfitness og sidst i januar haft Fitness Try Day i hallen og udenfor .

Hvis I vil se mere er der igen den store opvisning 23 marts med egne gymnaster og dagen efter 9 timers gymnastik med mange hold udefra.

Programmet kan ses i Impuls for februar.

Holdt i går generalforsamling.  Ændringer ifølge dagsorden er små.

 

Fodbold:

Er med 232 medlemmer den næststørste afdeling.

Fodbolden fik i 2019 en ny formand, en gl. kending af klubben, selv aktiv spiller, træner mv. i flere år på adskillige hold, Brian Dansbo.

Fodbolden vil i 2020 søsætte nyt initiativ omkring opladning til hjemmekampe, og har med nye rækværk og bander omkring bane 2, med nye sponsorer og forsøg med lidt opvarmning for forældre og andre der ønsker lidt mere liv omkring hjemmekampe.   Det er tænkt det skal ske i Gartnergården.

Havde i 2019 i alt 4 11 mandshold tilmeldt, samt et 11 mands old boys, et 11 mands grand old og et 7 mands.

Der var således i alt 6 11 mands hold tilmeldt til turneringsbold i  2019.

Ungdomsbold fik forrige år samarbejde med Ubberud i ungdomsrækker, drenge og piger

Har nu et godt U 16 drenge og et U 12 piger, men kan godt bruge flere spillere.

Et sommerstævne/DBU sommerskole blev afholdt i uge 26 – 27 som et tilbud til de børn der ikke endnu er taget på ferie.

Til gengæld går det rigtig godt med de helt små hold fra U 5 til U 9.

Har i samarbejde med Forældreforening afholdt indestævne med over 200 tilmeldte hold i den 1. weekend i januar.

Generalforsamling blev holdt d 27 februar.

Der søges en ny kasserer.

 

Badminton:

Har i oktober 2019 oplyst at være 143 medlemmer, igen en lille tilbagegang fra 2018.

Der er dog igen kommet flere ungdomsspillere, så nogle af de ældste træner sammen med seniorer.

Seniorer har i den forgangne sæson været tilmeldt med 3 hold.

Et kredsseriehold, et kvalifikationsrækkehold og et motionshold + 40

Var ca. 25 spillere i alderen fra 15 – 55 år.

Har her i foråret allerede haft en aften med flexifjer som er for spillere mellem 20 – 60 år der blot vil spille badminton uden egentlig turnering.

For ungdom har man startet Miniton op der er for 4- 6 årige, træner en gang pr måned.

Har generalforsamling d. 12. marts,  ikke de store ændringer.

 

Håndbold:

Efter listen opgjort i oktober 2019 er der 106 medlemmer.

Korup IF håndbold har i dag et senior hold i serie 1 herre, der har været med om oprykning og damer serie 1 og 4. (uændret pt. til næste sæson)

Ved et stort stævne d. 17. i december blev der holdt juleafslutning for børn, hvor 50- 60 glade børn deltog.

Sæsonen går nu på held, der holdes en stor afslutning d. 28. marts i Korup Hallen med afsluttende spisning og dans, efter at holdene har spillet deres sidste kampe.

Man har nu på 2. år afprøvet et nyt tiltag i form af Håndbold fitness med stor succes om torsdagen.

Har generalforsamling d. 30. marts.

Næppe de store ændringer, fik jo sidste år en tidl. træner valgt som ny kasserer.

 

Løbemotion:

Er pt. efter opgørelse oktober 2019 nu med 86 medlemmer, igen en lille fremgang.

Har i april 2019 afholdt sit 29. ½ Marathon løb med 286 tilmeldte løbere.

Lidt nedgang igen for deltagerantal.

Løbet blev afviklet i godt vejr, der var udstillere i hallen og alt forløb planmæssigt.

Et andet løb i sommers var en tur til Enebær Odde, i lidt dårligt vejr med 24 deltagere, hvorimod at andet løb i Svaneke bakker i maj var i godt vejr og afholdt som et orienteringsløb for hele familien.

Afholder i 2020 løbet for 30. gang d. 19. april, med distancer ½ maraton, 1/4maraton og et minmaraton på 4,2 km. ( 3 løb i et løb)

I Hole skov var løbemotion tovholder for DM i Cross for Dansk Atletik Forbund med små 350 tilmeldte.

Generalforsamling er d. 20. maj 2020.

 

Bordtennis:

Er nu med 68 medlemmer pr. oktober 2019.

Har også god tilgang til slagstyrke 60, hvor der trænes 3 – 4 dage om ugen.

Træner således også formiddag, mandag og eftermiddag torsdag.

Der spilles i den nuværende sæson med 1 serie 1 hold, 1 hold i serie 3 og 2 serie 4 hold samt et ungdomshold.

Slagstyrke 60+ deltager ved forskellige stævner rundt omkring og træner i kælderen under skolen mand og torsdag.

Har her til foråret åbnet for et nyt hold der træner fredag kl 17 – 18

I april vil man kunne se Skole OL hvor 4 skoler dyster om pokalen.

Se det live d. 22. april fra kl. 08:30 til kl 14:00 eller på Korup TV.

Christian Olsen blev igen valgt som formand ved sidste generalforsamling.

Se i øvrigt Christian opfordrer i Impuls februar 2020 til et besøg i klubben.

Der holdes generalforsamling d. 17. marts i bordtennis kælderen.

Tennis:

Antal medlemmer pr oktober 2019 er nu 60 medlemmer.

Havde i 2019 klargøring af baner 27. – 28. april.

Lørdag d. 4. maj blev der holdt åbent hus i forbindelse med tennissportens dag.

Et par nye medlemmer kom forbi.

Har igen i vinterens løb haft succes med at spille i hallen om onsdagen. (softtennis)

Har baner i hal 1 18 – 19 og i hal 2 18:30 til 20:00

I hal 2 om formiddagen 8:30 til 10:30

Åbner igen for baner udenfor i starten af maj måned.

Har generalforsamling d. 17. marts.

 

Cykelmotion:

Er nu 47 medlemmer efter opgørelse oktober 2019.

Har i den forgangne sæson været på familietur Giro del Garda. 10 mand

I starten af juni var man afsted igen i Alsace 5 mand på Gran Ballon.

Ellers er der ikke sket så meget i 2019

Har generalforsamling d. 10. marts kl 18:30, Korup Skole, Lærerværelset.

 

Andet:

Fordeling af haltimer for næste sæson er nu overstået.

Vi prøver også at koordinerer de forskellige aktiviteter og de arrangementer i hallen som er foregået i samarbejde med centerlederen.

Som I har hørt ved min gennemgang har ikke alle afdelinger har afholdt generalforsamlinger endnu, så man har da mulighed for at deltage, hvis man ønsker at hører nærmere for hvad der sker.

Omkring hvad der rør sig i hallen er det aftalt. at klager over mangler og andet afgives direkte til Centerlederen, der så vil tage sig af det.

Jeg mener dog stadig, at hvis der skulle opstå situationer, som alle burde vide, er det noget der skal frem til Hovedbestyrelsen, så det håber jeg, at alle vil respekterer.

 

IMPULS: 

Det er fortsat mig der står for at indtegne nye sponsorer til bladet.

I alt er der 32 annoncører i bladet. Lille tilbagegang

Jeg har en forventning om, at vi igen kommer op på ca. 35 – 40 annoncører.

Vi fortsætter med bladet, som det ser ud i dag, der er gode indlæg fra alle afdelinger.

Det er stadig Erling der står for at samle de indslag der kommer fra afdelingerne, gennemlæsning og korrektur sker i samarbejde med Gitte og Henrik før det hele går til trykning.

Impuls er stadig et godt værktøj for afdelingerne, til at vise hvilke aktiviteter der kommer til at ske og for KKIC er der mulighed for at vise nogle tiltag som sker, som enten fælles arrangementer eller enkelte tiltag i hallenerne i dagligdagen.

I kan altid læse Impuls på hjemmesiden, Korupportalen.

Det næste blad udkommer sidst i april.

Nr. 3 kommer midt i august og det sidste kommer sidst i oktober.

Det er fortsat min tro at nye tilflyttere der kommer til området eller har planer om at bosætte sig her, får et godt indtryk af KIF gennem bladet.

 

 

Plan for det kommende år:

Det er mit ønske, at vi fremover skal have en forening med mange forskellige aktiviteter. De to haller og udenoms arealer skal bruges af så mange så muligt.

Det er dog stadig et problem med hjælpere, trænere og andre der vil tage et nap i enten bestyrelse eller som aktiv hjælper i sporten.

Hører I om nogen ”udefra” eller nye borgere der vil hjælpe til henvisere i dem bare til mig eller formanden for den aktuelle afdeling.

Derudover skal selvfølgelig vi i hovedbestyrelsen fortsætte med at være det bindeled afdelingerne imellem for det fortsatte gode samarbejde.

Afslutningsvis vil jeg nu meddele at den nuværende sæson bliver min sidste som formand i hovedbestyrelsen.

Jeg synes at der skal nye til, der er kommet mange nye i bestyrelserne og vi har fået en ny kasserer i hovedbestyrelsen.

Så gå i tænke boksen i de forskellige afdelinger og se og der ikke skulle være en der har lyst til at stå som formand.

Med håbet om et godt møde her i aften vil jeg hermed slutte.

 

Formandens beretning blev godkendt.

 

  1. Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse.

Regnskabet blev fremlagt med kommentarer til enkelte punkter.

Regnskabet blev godkendt.

 

  1. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse.

Budget blev fremlagt med ledsagende kommentarer.

 

Christian ville vide, om der var tænkt på indkøb af flere pokalskabe, da bordtennisafdelingen godt kunne tænke sig lidt plads til afdelingens pokaler.

 

Brian fra fodboldafdelingen var villig til at afgive en af afdelingens hylder.

 

Budget blev godkendt.

 

  1. Fastsættelse af kontingent.

Uændret, kr. 40,00 pr. medlem.

 

  1. Behandling af indkomne forslag.

Ingen.

 

  1. Valg af formand og sekretær (i ulige år)

 

 

 

 

  1. Valg af næstformand og kasserer (i lige år)

Valg af næstformand.       På valg er Michael Kristensen, som modtager genvalg, blev valgt.

 

Valg af kasserer.              På valg Hans Peder Hansen, som modtager genvalg, blev valgt.

 

  1. Valg af suppleant til forretningsudvalget.

Valg af suppleant.            Ingen blev valgt

 

  1. Valg af revisor.

Valg af revisor                 På valg er Jens Møller Sørensen, som modtager genvalg og blev valgt.

 

Valg af revisorsuppleant.

Valg af revisorsuppleant.  På valg er Harry Jensen, som modtager genvalg og blev valgt.

 

 

Christian spurgte ind til, hvad andre afdelinger gjorde for af få ungdomsspillere?

 

Forslag fra andre afdelinger:

Brian: vi har købt en oppustelig fodboldbane som giver god gavn til børn og udvide samarbejdet med Ubberud.

Gitte: kontakt skolen og tilbyd eleverne at prøve afdelingernes aktiviteter i lighed med bordtennis og Håndbold.

Morten: Trænere og bestyrelsesmedlemmer skal opsøge de unge.

Line: invitere skolens yngste til at prøve miniton sammen med forældrene.

 

 

 

 

 

 

 

Referent: Jørgen Winther                                        Dirigent:  Brian Dansbo